Home LAJME Kardavi: Fetvaja e Albanit për FALJEN E PALESTINES është absurde!

Kardavi: Fetvaja e Albanit për FALJEN E PALESTINES është absurde!

776
0
SHARE

Pseudo-dijetari, vehabisti, Nasirudin Albani el-mubtedi, në Shtator 1993, në Revisten al-Dewlijjeh, botimi 168, lëshoj një Fetva, ku tha se njerëzit e Palestinës duhet patjetër të lëshojnë vendin e tyre dhe të shpërngulen në vende tjera, dhe tha se, ata të cilët qëndruan në Palestinë me tutje janë qafira (dmth të dalur nga islam). Kjo ishte nën faktin se Jahudite ishin duke e pushtuar (Palestinën) dhe ata (njerëzit e Palestines) për këtë arsye ishin të detyruar të lënë vendin e tyre( Palestinen) dhe të shperngulën.

 

Me këtë fetva albani detyron muslimanët e palestinës që tokën e tyre T’UA FALIN çiftuëve !!!

——
LEXO, para se te komentosh!

1. Nëse mendon se je i mençur, dhe dëshiron të na tregosh se gjoja “Albani është dijetar i madh”, ne e kuptojmë nga kjo që je një idiot injorant, dhe që nuk di asgjë më shumë pos asaj që të kanë servuar këlyshët vehabist! Lexuesi duhet të dijë se Nasirudin Albani nuk ka pasur ASNJË shejh prej të cilit të ketë mësuar shkencat islame, siç mësojnë të gjithë dijetarët tradicional. Mirëpo, ai shkencat islame ia mësoj vetë vetës së tij!!! Lëre që nuk ka asnjë mësues në Fikh, por as në shkencën e hadithit nuk ka mësues! Gjë kjo që bën që Albani jo vetëm të mos jetë dijetar i hadithit (muhadith), por madje as nxënës i dijes! Albani nuk posedon asnjë ixhaze (lejim për të trasnmetuar, lexuar, apo dhene mesim nga ndonje dijetar ose libri i tij)!

Ky i vetëmësuar morri guximin që të “ri-klasifikoj” hadithet e koleksioneve për të cilat nuk ka asnjë dyshim mbi vërtetësinë e tyre, koleksione të cilat janë kontrolluar e ri-kontrolluar nga shumë dijetarë (të vërtetë) të hadithit, dhe i hyri vetja në qejf aq shumë sa që kur përmendte ndonjë hadith thotë “e transmeton Buhariu, dhe hadithit është sahih” që do të thotë se ato hadithe të cilat Albani i klasifikon si të dobëta, edhepse janë të transmetuara nga Imam Buhariu ose Imam Muslimi, bëhen Daif (të dobëta)!!! Kjo mendjemadhësi e bëri dhe që të bëjë gabime trashanike në shkencën e hadithit, në “klasifikimet” e tij, gabime me të cilët dijetarët e hadithit mbushën disa vëllime të tëra!! “Dija” e madhe e tij bëri që të merr qëndrime ekstreme, shumë prej tyre madje që prishin ixhmanë (konsensusin) e dijetarëve musliman, gjë për të shumë dijetarë morën penën dhe paralajmëruan për devijimin e tij! (shih më poshtë!)

2. Nëse vjen e na thua se Albanin e paskan lavdëruar dijetarët, ne të themi se je injorant, dhe se nëse e kanë lavdëruar Bin Bazi, Uthejmini e SAUDIT të ngjashëm, ne të tregojmë se emrat në vijim janë ata që kanë shkruar libra të tëra e vëllime për të ekspozuar injorancën dhe budallallëkun e pseudo-dijetarit të vetmësuar të hadithit:

Refuzimet ndaj Albanit, nga dijetarët tradicional
► Dijetari Indian i hadithit Habib er-Rahman el-A`dhami.
► Dijetari Sirian Muhamed Seid Ramadan el-Buti i cili shkroi dy veprat klasike
► Dijetari Maroken i Hadithit `Abdullah ibn Muhamed ibn el-Sidik el-Ghumari.
► Dijetari Maroken i Hadithit `Abd el-`Aziz ibn Muhamed ibn el-Sidik el-Ghumari.
► Dijetari Sirian i Hadithit `Abd el-Fetah Ebu Ghudda (“Përgënjeshtrimi i Pavërtetësive dhe Fabrikimeve (trillimeve) të Nasir el-albanit dhe ish-mikut të tij Zuhejr el-Shawish dhe përkrahësve të tyre”).
► Dijetari Egjiptian i Hadithit Muhamed `Awameh
► Dijetari Egjiptian i Hadithit Mahmud Seid Mamduh
► Dijetari Saudit i hadithit Isma`il ibn Muhamed el-Ensar i cili shkroi
► Dijetari Sirian Bedrudin Hasan Diab i cili shkroi
► `Isa ibn `Abdullah ibn Mani` el-Himjeri
► Ministri i çështjeve Islame dhe ndihma fetare në Emiratet e Bashkuara Arabe, Shejh Muhamed ibn Ahmed el-Hazrexhi
► Dijetari sirian Firas Muhamed Velid Vejs
► Dijetari Sirian Semir Islambuli i cili shkroi veprën el-Ahad, el-Ixhma`, el-Naskh.
► Dijetari Jordanez As’ad Selim Tejim i cili shkroi veprën Bejan Avham el-albani fi Tehkikihi li Kitab Fedl es-Salat ala el-Nabi — s.a.v.s.
► Dijetari jordanez Hasan `Ali es-Sakaf disa vepra kundër qëndrimeve të Albanit.
► Muhadithi i Etiopisë, Abdullah El-Hererij El-Habeshij

… si dhe shumë të tjerë, prej tyre edhe disa nga dijetarët “selefi”!!!