Home Aktuale Komuna e Bujanocit shpall konkurs për plotësimin e pozitës së Kryeshefit të...

Komuna e Bujanocit shpall konkurs për plotësimin e pozitës së Kryeshefit të Administratës komunale

171
0
SHARE

Република Србија – Republika e Serbisë

KOMUNA E BUJANOCIT

Këshilli komunal i Komunës së Bujanocit

 

Numër: 111 – 26/17 – 03

 Më: 13.03.2017.

 Bujanoc

 

                                              SHËRBIMI NACIONAL PËR PUNËSIM

                                                     EKSPOZITURA NË BUJANOC

 

Këshilli komunal i Komunës së Bujanocit në bazë të nenit 54. parag. 2. të Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 129/07, 83/14 – ligji tjetër dhe 101/16 – ligji tjetër), të nenit 56. parag. 3 dhe nenit 95. parag. 1. të Ligjit për të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetadministrimit lokal („Gazeta zyrtare e RS”, nr 21/16) të nenit 60. parag. 2. të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e e Qarkut të Pçinjës”, nr 30/2008) dhe të nenit 18. Vendi i punës nr. 1 të Rregullores për organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të vendeve të punës në Administratën komuinale të Komunës së Bujanocit nr. 02-242/16-03 të  28.12.2016 shpallë

KONKURS PUBLIK për plotësimin e pozitës së Kryeshefit të Administratës komunale të Komunës së Bujanocit.

Dokument